Forside

Burkal kirke ... seneste opdateringer

Folkekirkens Coronatiltag … Vejledning fra biskopperne
 
OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.03
Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen.
Læs nedenstående – Vi ved det skaber ekstra bekymring og udfordringer … men tro os … vi gør det for at beskytte os alle og håber I vil passe godt på jer selv og hinanden.
 
Nu nogle mere konkrete ting: Biskopperne understreger i en vejledning, at vi skal huske daglig opsyn med kirker og bygninger.
Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.
 
Burkal menighedsråd følger selvfølgelig den vejledning

 

SIDSTE NYT VEDR.: KONFIRMATION I BURKAL & BYLDERUP.

Biskopperne har lige i dag på deres daglige skype-møde med ministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger truffet nogle beslutninger vedr. konfirmation.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Konfirmation: Når konfirmationer udskydes til efter pinse kan det både være i juni og i august. Det er menighedsråd og præst, som fastlægger tidspunktet.

I BURKAL OG BYLDERUP er det besluttet at konfirmation finder sted d. 23 aug. henholdsvis kl. 09.00 og kl. 11.00 ...
på et senere tidspunkt vil vi melde ud hvilken kirke der har kl. 09.00 og hvilken kl. 11.00
 

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, Men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage.

I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket også er vores anbefaling.
 
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maks. tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv.
 
Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren, hvilket vi vil sikre sker.
 
Kirketjener/graver og præst vil begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.
 
Biskopperne peger også på at under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelses-formen ”jordpåkastelse efter kremering”.
 
Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.
 
Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirus sygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 
Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.
 
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Her skal sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem følges nøje.
 
Vi vil gøre vores bedste for at holde jer løbende orienteret. Se tidligere opdatering herunder
I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundheds-myndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.
 
Burkal menighedsråd følger selvfølgelig den vejledning
 
Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
 
De retningslinjer følges selvfølgelig af Burkal Menighedsråd
 
Samtidig er det af stor betydning, at der mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst også eller måske specielt i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Der vil være tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet. https://www.sjaelesorg.nu/
 
Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.
 
Mens vi må undvære den normale gudstjeneste.
Menighedsrådet vil hurtigst muligt gennemføre at der dagligt kommer små opslag med ord / sang og hilsner på facebook: Burkal sogn og kirke.
Man vil i de enkelte stifter og på landsplan gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet. jeg kan i skrivende stund ikke henvise til andet end henvise til: https://www.sjaelesorg.nu/  da også Danmarks radio er ændret med hensyn til bemanding og pogrammer
 
Den kommende tid er vigtigt.
Vi bør alle tænke på at hjælpe hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp. Ring til dem … kontakt hinanden lidt oftere.
Herunder er oplistet en række af kirkens opgaver sammen med biskoppernes vejledning for hvert enkelt punkt.
I er altid velkomne til at henvende jer. Ring til Menighedsrådets formand tlf. 31 329 949 ... graver 40 27 22 08‬
I skal også være opmærksomme på, at denne vejledning opdateres løbende.
Gudstjenester
Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.
Kirkelige handlinger
Dåb
Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold ... spørg præsten Kontakt E-mail: snk@km.dk    Tlf: 74762263 eller ring til kirken: tlf. 40 27 22 08 Menighedsrådsformand træffes på tlf. 31 329 949
Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere
Begravelser
Begravelser gennemføres efter forholdene ... Tal med præsten Kontakt E-mail: snk@km.dk    Tlf: 74762263
Vielser
Gennemføres ud fra forholdene ... Tal med præsten Kontakt E-mail: snk@km.dk    Tlf: 74762263
Konfirmation ... nu fastsat til at finde sted i såvel Burkal som Bylderup kirke d. 23. aug. kl. 09 0g kl. 11 nærmere følger.
 
Konfirmandforberedelsen aflyses ... da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen. Tal med præsten Kontakt E-mail: snk@km.dk    Tlf: 74762263
Sjælesorg/samtaler, herunder hjemmealtergang
Gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge. Tal med præsten Kontakt E-mail: snk@km.dk    Tlf: 74762263
Møder
Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, vil i videst muligt omfang blive udsat.  I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde.
Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.
Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, vil vi sikre der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Det vil være muligt deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det.
Foredrag og koncerter
Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, er aflyst, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
Kirkens ansatte
Medarbejderne ansat i sognene bør som udgangspunkt behandles på lige fod med andre offentligt ansatte. hvorfor menighedsrådet i samarbejde med personale vil indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet og lignede arbejde hjemmefra hvis muligt.