Seksagesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Jesus begyndte igen at undervise ved søen. Mange mennesker havde samlet sig omkring ham, så han var nødt til at sætte sig ud på søen i en båd og tale til folk derfra, mens de stod på bredden. Han talte til dem i lang tid og brugte lignelser i sin undervisning. ”Hør her. Der var engang en bonde, der gik ud for at så,” sagde han. ”Noget af det korn, han såede, faldt på vejen, og det kom fuglene og spiste. Noget andet faldt på stenet grund med et tyndt jordlag, og fordi der ikke var ret meget jord, voksede det op med det samme. Men da solen stod op, blev det svedet af og visnede, fordi det ikke havde slået ordentligt rod. Noget af kornet faldt mellem tidsler, og de voksede op og kvalte det, så kornet ikke nåede at give udbytte. Men der var også noget af kornet, der landede i god jord, og det spirede frem, voksede og gav et godt udbytte. Noget af det gav 30 gange igen, noget af det 60, og noget af det gav 100 gange igen. Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeg siger.” Senere da Jesus var alene tilbage sammen med sine tilhængere og de 12 disciple, spurgte de ham, hvordan lignelserne skulle forstås. ”I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte at vide,” svarede han. ”Men de andre, der er udenfor, skal have det alt sammen gennem lignelser for at de skal se uden at indse, høre uden at forstå, så de ikke ændrer deres liv og får tilgivelse. Hvis I ikke forstår den lignelse, jeg fortalte, kan I heller ikke forstå alle mine andre lignelser. Det, bonden sår, er budskabet om Gud. Kornet, der falder på vejen, svarer til, at mennesker hører budskabet, men mister det med det samme, fordi Satan kommer og tager det fra dem. Kornet, der liver sået på den stenede jord, svarer til de mennesker, der med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det. Men de er overfladiske og holder ikke fast ved noget; så snart de møder modgang eller bliver forfulgt på grund af deres tro, opgiver de det hele. Det korn, der falder mellem tidslerne, svarer til dem, der hører budskabet i første omgang. Så kommer hverdagens bekymringer, jagten efter rigdom og lysten til at få alt muligt, og det kvæler budskabet. Derfor bliver det ikke til noget. Men den gode jord er et billede på dem, der hører budskabet og tager imod det. Derfor bliver udbyttet 30, 60 eller 100 gange så stort som det, der blev sået.” Amen Markusevangeliet 4,1-20

”Gud, vor frelser … vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” (1. Tim. 2,3-4). Så klart og tydeligt taler Paulus. Og de ord skal vi have in mente når vi hører og læser lignelsen om bonden.

Guds ødselhed

Det græske ord for lignelse betyder at lægge noget ved siden af noget andet, altså at sammenligne. På den ene side anvender Jesus billeder fra datidens samfundsliv, som var genkendelige og forståelige, og på den anden side indeholder de elementer som er fuldstændig overraskende og umiddelbart uforståelige. De er ikke bare prædikenillustrationer, som skal gøre sandheden om Guds rige mere forståelig og levende for tilhørerne. Lignelsen vi hørte var jo netop ikke umiddelbart forståelig hverken for gruppen af tilhørere som helhed eller for inderkredsen af disciplene. Jesus var nødt til at udlægge den for dem.

En bonde må nødvendigvis tænke rationelt, så han får det største høstudbytte af sine mange anstrengelser og udgifter, når han bearbejder jorden og tilsår den. Men bonden i lignelsen er sig tilsyneladende ikke bevidst om sit enorme resursespild og misvæksten. Han er ødsel! I forhold til de fire jordbundes beskaffenhed der nævnes, er det kun en fjerdedel, 25%, der giver et reelt høstudbytte. Det må have undret tilhørerne rigtig meget! Hvad sker der lige for den bonde?

Men da bonden er et billede på Gud, og kornet et billede på Guds ord, indeholder lignelsen et fantastisk evangelium. Gud er ødsel med at udsprede sit ord. Og det er han fordi han netop vil at alle mennesker skal blive frelst.

 

Ordets iboende kraft

Hvordan bliver mennesker så frelst? Paulus gør det meget klart: ”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.” (1. Kor. 1,18). Til min konfirmation fik jeg verset: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver som tror.” (Rom. 1,16). På græsk hedder kraft dynamis, og derfra har vi vores ord dynamit. Noget der er så kraftfyldt at det kan sprænge hvad som helst i stumper og stykker. Sådan er Guds ords iboende kraft: ”… Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.” (Hebr. 4,12). Og et andet sted kan vi læse: ”Er mit ord ikke som ild? siger Herren, som en hammer, der knuser klippen?” (Jer. 23,29). Udadtil kan man godt undre sig, når man søndag efter søndag sidder under Guds ords forkyndelse og måske ikke synes, at det har den store virkning. Der var én som på et tidspunkt over for mig omtalte prædikenen som bevingede ord. Nej, det er ikke bevingede ord. Hvis det er det eneste jeg skal møde op med som præst, så skal jeg ikke være præst. I det tilfælde kan jeg sagtens finde noget andet mere meningsfyldt at give mig til. Jeg er heldigvis så privilegeret at jeg må være en budbringer, der proklamerer Guds levende og virkende ord. Det høres ikke af meget og kan let overdøves i den syndflod af ord vi hver dag konfronteres med. Men sådan er det også med kornet. Det syner af ingenting. Hvem skulle have troet at det indeholder en helt enorm spirekraft og et potentiale, der kan gøre det til en hel plante med aks og kerner. Men kornet skal ikke vises frem på en udstilling eller gemmes væk i en pose. Det skal ned i den sorte muld, så at sige begraves i jorden så det kan dø. På samme måde måtte Jesus som inkarnationen af Guds ord dø for at han kunne opstå igen til nyt liv for os.

 

 

Jordbundens beskaffenhed

Og det fører os videre til jordbundens beskaffenhed som et billede på os. Her bliver lignelsen helt anderledes alvorlig. Vægten i lignelsen ligger i virkeligheden ikke på selve såningen men på hvad der sker med det korn, der er sået. Og her lægger Jesus ikke skjul på, at modtagelsen af Ordet i de fleste tilfælde førte til afvisning og manglende frugt og virkning i menneskers liv. Selvom Gud vil at alle mennesker skal frelses, er det altså ikke alle mennesker der bliver frelst. Selv Gud får her ikke sin vilje. Ikke fordi han ikke kan få sin vilje og føre den igennem – han er trods alt almægtig - men fordi han ikke tvinger et menneske skrigende og sparkende ind i himlen. Gud respekterer med blødende hjerte en afvisning. Jesus taler om skellet, og det er smertefuldt: ”Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser.” (v.11). Der er et indenfor, og der er et udenfor. Dybest set er der kun to jordbunde: Den jordbund der tager imod Guds ord og lader det virke så det bærer frugt, og så den jordbund der afviser Guds ord, så det ingen virkning får. De fire jordbunde skal ikke opfattes som statiske tilstande. De er variable. Den dårlige jordbund kan blive en god jordbund, men den gode jordbund kan også blive en dårlig jordbund.

Hvordan forholder du dig til Guds ord? Én ting er sikkert: Man kan ikke opholde sig i ingenmandsland. Selv den der er ligegyldig over for Ordets forkyndelse, kan ikke stå i en neutral position. Enten tager man imod det og lader det virke og bære frugt i ens liv, eller også afviser man det, så det ikke får lov til at gøre sin virkning og bære frugt i ens liv. Det er det valg vi står i hver gang, vi konfronteres med Guds ord. Det er faktisk ikke ufarligt. Man kan lytte sig en dom til. For hvis man gang på gang ikke reagerer på det, så får det katastrofale følger for én til sidst. Modsat er det altså ikke for sent i dag at åbne sig for det, overgive sig til Gud og hans ord og lade det forvandle ens liv, så man bliver en helt ny skabning. Amen